5 Temmuz 2013 Cuma

ELEŞTİRİ VE TÜRLERİ

ELEŞTİRİ
          Bir sanat eserini, sanatçıyı, ayrıntılı biçimde tanıttıktan sonra onun olumlu ya da olumsuz yanlarını somut verilere dayanarak yargılayıp değerlendiren yazı türüne eleştiri denir.
          Okuyucu ile eser arasında bir köprü görevi yapan eleştirinin açıklama, aydınlatma ve değerlendirme gibi üç temel işlevi vardır.
          Eleştiri, çoğu kez olumsuz yönüyle düşünülür.Bir eseri (romanı, şiiri, öyküyü, tiyatroyu, filmi…) eleştirmek, onun kusurlu yanlarını belirlemek sanılır.Bu yanlış bir düşüncedir.Gerçek bir eleştiride eleştiriye konu eserin hem olumlu hem olumsuz yanları bir arada verilmelidir.
          Eleştirmenlik, zor bir iştir.Her şeyden önce değişik alanlarda büyük bir birikim ister.İyi bir eleştirmenin çağdaş sanat akımlarından, düşünce tarihinden; sosyoloji, psikoloji, antropoloji, tarih gibi dalların temel kavramlarından haberdar olması gerekir.Böyle olursa, eleştirmen, ele aldığı eseri ya da sanatçıyıbütün boyutlarıyla tanıtabilir, irdeleyebilir.Okuyucu da böyle eleştirilen eseri gerçek anlamda tanıyabilmiş olur.
          İyi bir eleştirmen,bir eseri değerlendirirken “Çok güzel” ya da “Çok kötü” gibi toptancı yargılarının gerekçelerini açık açık ortaya koymalıdır.Önyargılardan uzak, nesnel bir eleştiri gerçek eleştiridir.
          Eleştirmenin esere yaklaşımına, bakış açısına göre eleştiriler değişik biçiminde adlandırılır.
Eleştiri Türleri
1)Sanatçıya Dönük Eleştiri:
          Bu tür eleştiride sanatçının bireysel özelliklerinden yola çıkılarak eser değerlendirilir.Buna “biyografik eleştiri” de denilir.Bu tür eleştirilerde sanatçının kişiliğini ve psikolojisini aydınlatmak için, sanatçının eserleri belge olarak kullanılır.
2)Esere Dönük Eleştiri:
          Eleştirmenin bakış açısı sanatçıya değil de esere yönelikse, esere dönük  eleştiri ortaya çıkar.Bu tür nesnel-bilimsel eleştiri olarak da bilinir.
3)Topluma dönük Eleştiri:
          Bu tür eleştiride eserin toplumsal olay ve olgularla bağlantısı, toplumsal gelişmeye katkısı üzerinde durulur.Topluembilimsel ya da tarihsel eleştiri gibi türleri vardır.
4)Okura Dönük Eleştiri:
          Böyle eleştirilerde eleştirmen eseri değerlendirmekten çok, bir okuyucu olarak kendisi üzerindeki etkilerinden söz eder.Buna “izlenimci eleştiri” de denir.
          Kimi eleştirilerde yukarıdaki yöntemlerden birkaçı kullanılabilir.Böylece eleştiri değişik yöntemlerin bir ürünü olur.
           Sonuç olarak, eleştirinin ayırt edici özellikleri şöyle sıralanabilir:
-Her eser ya da sanatçı eleştiri konusu olabilir.
-Eleştiride, bir eser olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alınır.
-Eleştiri doğrudan esere yönelik olmalıdır.
-Eleştiri yapılırken somut verilerden yararlanılmalıdır.
-İyi bir eleştiri öznellikten uzaktır.
-Eleştiride daha çok açıklama, tartışma, örnekleme, tanık gösterme gibi yöntem ve tekniklerden yararlanılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder